dnes je: 05.12.2021
meniny má: Oto
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
oznamy
Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra
Zverejnené 18.11.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Klokoč pre stiahnutie súboru kliknite TU   A/ Vyhlasuje V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Klokoč na 28.12.2021 na Obecnom úrade Klokoč  B/ Určuje Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Klokoč ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov znalosť práce na PC občianska a morálna bezúhonnosť pracovný úväzok 0,1,deň nástupu do práce 01.01.2022 Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Klokoč: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti  na právne úkony v plnom rozsahu informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. písomne na adresu: Obec Klokoč, Klokoč 1, 96225 osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 14.12.2021 do 12.00 hod.   mobil: IČO: DIČ: e-mail: Internet: 0948 924 549 00319996 2021318706 obec@klokoc.sk www.klokoc.sk     O B E C K L OK O Č, Klokoč 1, 962 25, okres Detva _____________________________________________________________ C/ Schvaľuje   Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce budú priame s tajným hlasovaním; Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať maximálne10 minútová prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb; kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí, Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra; každý poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku; každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky, a vloží ho do pripravenej volebnej urny. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s meno kandidáta. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ (t. j. minimálne 4 platné hlasy). Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kolo získali  najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentní pracovníci Obecného úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom. D/ Poveruje Obecný úrad zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby     Radoslav Hruška starosta obce   mobil: IČO: DIČ: e-mail: Internet: 0948 924 549 00319996 2021318706 obec@klokoc.sk www.klokoc.sk                    

Čitať viac..
STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?
Zverejnené 22.11.2021

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO ZVOLENE    STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU? VYČISTILI STE SI KOMÍN?    

Čitať viac..
Očkovanie
Zverejnené 18.11.2021

     

Čitať viac..
Zber nebezpečného a elektroodpadu
Zverejnené 22.11.2021

Dňa 22 - 23 novembra 2021 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Odpad môže zložiť občan na vyznačené miesto na parkovisku oproti kultúrnemu domu. Čo je nebezpečný odpad: autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie, (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka), spreje, plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel a ropných látok), iné batérie, oleje (mazacie, motorové), ortuťové teplomery, výbojky, fotopapier, chemicky znečistené textílie, elektro odpad a iné. Čo je elektroodpad odpad: chladničky, mrazáky, mikrovlnné rúry, sporáky, bojlere, roôzne kuchynské elektrické náradie, dielenské elektrické náradie, PC, tlačiarne, monitory a iná kancelárska technika, TV, audiotechnika, variče, vysávače, ohrievače, vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie a pod. Medzi spomínaný odpad nepatria pneumatiky, tie môžete odviesť do najbližšieho pneuservisu. Táto služba je vyhradená výlučne pre občanov obce Klokoč, ktorí si platia za služby obci.

Čitať viac..
VOS - Predaj nehnuteľnosti
Zverejnené 14.09.2021

Obec Klokoč na základe uznesenia č.: 19 zo dňa 23.08.2021 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž (VOS) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet OVS: predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Klokoč. Viac informácii kliknutím na odkaz: https://klokoc.sk/img/docs/254284409.pdf  

Čitať viac..
MDD a váľanie mája
Zverejnené 31.05.2021

Klokočania aj cezpoľní, srdečne Vás pozývame na milé podujatie, ktoré sme pri príležitosti MDD pripravili pre deťúrence. Čaká vás bohatý program spojený s váľaním mája aj so všetkým čo k tomu pratrí. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.

Čitať viac..
Zápis detí do MŠ v Klokoči
Zverejnené 17.05.2021

Vážení rodičia, prikladáme link s kompletnými informáciami ohľadom zápisu detí do MŠ v Klokoči. Pre otvorenie resp.stiahnutie dokumentu vo formáte PDF, kliknite na priložený textový obrázok nižšie.

Čitať viac..
Sčítanie obyvateľov 2021
Zverejnené 12.02.2021

Sčitovať sa začíname v pondelok 15.2.2021   Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára a potrvá do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude podľa novelizovaného zákona možné až do konca októbra 2021.   Sčítanie obyvateľov prichádza na Slovensku po 10 rokoch. Tento raz bude po prvýkrát výlučne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Každý z nás sa sčíta sám, s pomocou svojich najbližších alebo s pomocou asistovanej služby na kontaktnom mieste, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdeme na www.scitanie.sk.   Zmena pre pandémiu Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v predpokladanom termíne od 15. 2. do 31. 3. 2021, ale vzhľadom na pandemickú situáciu došlo k novelizácii zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a asistované sčítanie sa v tejto dobe nezrealizuje. Jeho termín je posunutý na neskoršie obdobie.   Čo je asistované sčítanie? Je to sčítanie vykonané s pomocou asistenta sčítania v kontaktnom mieste, napríklad v klientskom centre na úrade, alebo sčítanie s pomocou mobilného asistenta sčítania v domácnosti. Asistované sčítanie je určené pre obyvateľov, ktorí sa nevedia alebo nedokážu elektronicky sčítať sami a ani prostredníctvom inej, im blízkej, osoby. V zmysle novelizácie zákona potrvá asistované sčítanie najneskôr do 31. 10. 2021.   Sčítanie elektornicky za 10 minút Termín elektronického sčítania obyvateľov Slovenskej republiky sa teda nemení a bude v plánovanom termíne od 15. 2. do 31. 3. 2021. Tak ako sme vás už informovali, sčítanie obyvateľov bude plne elektronické a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami z pohodlia domova, bez ohrozenia ich zdravia a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Podľa vyjadrení Štatistického úradu SR vyplnenie elektronického formulára bude časovo nenáročné a nezaberie viac ako 10 minút.     Pomôžte svojim blízkym Prosíme obyvateľov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť elektronického sčítania. Pomôžte pri sčítaní svojim starším rodičom alebo blízkym seniorom, ak vás o to požiadajú. Štatistický úrad SR odporúča obyvateľom sledovať prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu na webstránke www.scitanie.sk . Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube – všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.   Kontaktné miesta zverejníme vopred Ak sa obyvateľ predsa len nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. O možnosti využitia asistovaného sčítania budeme obyvateľov vopred informovať podľa vývoja pandemickej situácie a usmernení Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Čitať viac..
Nebezpečenstvo vypaľovania trávy
Zverejnené 06.03.2020

Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99€, právnická osoba až do 16 596 € .  V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. Dôležité je aby aj bežný občan neváhal a nahlásil takéto porušenie zákona na políciu. (zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/vypalovanie-travy ) PDF leták

Čitať viac..
Čerstvé mlieko na Klokoči
Zverejnené 18.05.2020

Vážení občania. Od dnešného dňa je možné objednať  si čerstvé kravské mlieko, ktoré bude možné si vyzdvyhnúť každý pondelok na družstve v Klokoči. Každý týždeň od pondelka do štvrtku 13:00 hod. na tel.  čísle 0911 070 982 alebo osobne na Agro-družstve  Klokoč, je možné si nahlásiť počet lit. mlieka. Predaj sa uskutoční vždy nasledujúci pondelok od  10:00 do 11:00 hod. na Agro-družstve Klokoč. Surové kravské mlieko vlastnej výroby,  je balené  v 1 lit. PET fľašiach v cene 0,80Eur/liter.  Na zdravie :)

Čitať viac..
Celoplošné testovanie máj 2021
Zverejnené 28.04.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v našej obci v sobotu dňa  1. mája 2021 v Sále kultúrneho domu v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Príchod na testovanie bude prebiehať priebežne.    

Čitať viac..
Zaburinenie pozemkov - pokuta
Zverejnené 05.10.2017

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Studentská 12, 960 01 Zvolen ako prislušný orgán Štátnej správy na úseku ochrany a využivania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Toto zaburinenie pozemkov v mnohých pripadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätost' prirodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na pol'nohospodárske pozemky, čím dochádza k jej  poškodeniu a degradácii ako aj k st'aženému pol'nohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajši úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornost' aj v tomto vegetačnom obdobi Upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pol'nohospodárske a nepol'nohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnost uloženú orgánom ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikatel') podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy v zneni neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložit' pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať.

Čitať viac..
Pozor na vodomery v zime
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať: uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda. Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu. Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody: „Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“ Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých 
Zverejnené 28.12.2018

Vážení občania,  oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 je v Detve zriadená  Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých  v budove Rescuemed na ul. Záhradnej 857/3 v Detve (pri VÚB banke). ORDINAČNÉ HODINY Pondelok od 16:00 – do 22:00 hod  Utorok od 16:00 – do 22:00 hod  Streda od 16:00 – do 22:00 hod  Štvrtok od 16:00 – do 22:00 hod  Piatok od 16:00 – do 22:00 hod  Sobota od 07:00 – do 22:00 hod  Nedeľa od 07:00 – do 22:00 hod  SVIATKY od 07:00 – do 22:00 hod  Telefónny kontakt 045/54 55 555 a 0905 542 204.

Čitať viac..
Zvony nad krajinou
Zverejnené 14.01.2020

Dňa 12 januára 2020 sme si mohli vypočuť na Rádiu Regina reláciu Zvony nad krajinou z našej obce Klokoč. V prípade, že ste si ju nestihli vypočuť, prikladáme link na archív Rádia Regina.  Kliknite na obrázok nižšie.

Čitať viac..
Registrácia chovu ošípaných
Zverejnené 17.01.2020

Registrácia chovov ošípaných Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu Registrácia chovu ošípaná na domácu spotrebu

Čitať viac..
Daň z nehnuteľností
Zverejnené 21.01.2020

Daň z nehnuteľností informácia

Čitať viac..
Klokočania na Fašiangovej zabíjačke
Zverejnené 24.02.2020

V nedeľu 23.02.2020 sa na Masarykovom dvore konala už po piaty krát Fašiangová zabíjačka. Napriek nepriaznivému počasiu si na spomínanú akciu našlo cestu nemalé množstvo návštevníkov, ktorí mali možnosť ochutnať chutné zabíjačkové jedlá, zabaviť sa pri ľudovej hudbe Javor, či pozrieť si vystúpenie FSk Ratolesť, povoziť sa na koňoch a pod. O prípravu jedál sa postaralo šesť súťažiacich mužstiev, medzi ktorými nechýbalo ani mužstvo z Klokoča v zastúpení, starosta obce Radoslav Hruška, Pavel a Ivana Vyletelovci.           Jedlo, ktoré vzišlo z pod našich rúk malo obrovský úspech a stretlo sa s veľkým ohlasom, o čom svedčil nekončiaci rad záujemcov a taktiež aj fakt, že po skončení súťaže, náš tým podával jedlo ešte vyše hodinu a pol. S radosťou sme prijali výsledky súťaže o umiestnení našeho týmu na treťom mieste, no ešte väčšiu  radosť sme mali z toho, že pred samotným vyhlásením výsledkov súťaže sa moderátorka opýtala hlavného nedeľného ochutnávača a porotcu v jednej osobe Viliama Haba, ktorý je vychýrený kuchár a účastník slovenské reality šou "Moja mama varí lepšie ako tvoja" v tv Joj, otázku, že ktorý stánok podľa neho mal najchutnejšie jedlo.     Viliam Habo sa bez zaváhania rozhliadol po všetkých súťažiacich, ktorých bolo spolu niekoľko desiatok členov a označil tým z Klokoča zo slovami: Tento stánok, tým z Klokoča mal najchutnejšie jedlo zo všetkých. Paradoxom celého tohoto úspechu je fakt, že tento recept som si vymyslel 4 dni pred samotnou akciou na Masarykovom dvore. :) Každopádne sme úprimne vďační a ceníme si takú poctu. Rovnako sa chceme poďakovať Klokočanom, ktorí nás prišli povzbudiť a to aj napriek skutočne nepriaznivému počasiu a samozrejme tým ľudom, ktorých hlas nás posunul na spomínanú tretiu priečku. A čo to bolo za jedlo, ktoré malo taký veľký úspech? Nazvali sme ho: Pochúťka klokočského zbojníka Paľa Demikáta. Čo sa pod týmto tajomným názvom skrýva? Zemiaková lokša potretá maslom s bravčovým mäsom duseným na mrkve a petržlene, pri servírovaní posypaným bryndzou a ako obloha dusená kyslá kapusta. Jednoduchá, mierne pikantná pochúťka, s typicky podpolianskými ingerdienciami. Nakoľko sme sľubili mnohým pýtajúcim sa, že prezradíme všetky ingrediencie, ktoré boli pri varení použité, tu sú: 10 kg br.krkovička 3,0 kg cibuľa 0,5 kg cesnak 2,0 kg bryndza 5,0 kg kyslá kapusta 1,0 kg nastrúhaná mrkva 0,5 kg nastrúhaný petržlen Lokše: 10kg varených zmiakov v šupke 2kg polohr. múka 1kg hladká múka 1kg masla Koreniny a pochutiny: Soľ Mletá paprika sladka Mleta paprika ostrá Čierne korenie mleté Paradajkový pretlak, 0,5l Horčica 0,3l Mletá rasca Bravčová masť Fotogaléria je TU

Čitať viac..
INFO - Koronavírus
Zverejnené 22.01.2021

Vážení občania, vzhľadom na neustále pribúdajúce nové informácie ohľadom opatrení v súvislosti s vírusom COVID-19 (koronavírus) prikladáme základné informácie: 22.01.2021 Vydanie čiastky č. 8.2021 Vestníka vlády SR 17.12.2020 Čo nás čaká najbližšie dni? LOCKDOWN Zákaz vychádzania sa začne v sobotu 19. decembra o 5. hodine ráno, zavreté zostanú všetky obchody s výnimkou nevyhnutných.  Podľa ministra zdravotníctva je potrebné, aby sa jedna rodina cez sviatky stretla s maximálne s jednou ďalšou.  Zákaz vychádzania nebude automaticky znamenať zákaz cestovania cez okresy. - Lyžiarske strediská - Cesta do práce, na výkon podnikateľskej činnosti - Cesta v nevyhnutnom rozsahu do najbližších potravín,  - Cesta do lekárne, do drogérie, do optiky, chovoproduktu,  - Cesta do servisu bicyklov, na čerpaciu stanicu - Cesta k lekárovi - Cesta za starostlivosťou o blízku osobu - Cesta rodiča za svojim dieťaťom - Cestu za účelom rekreácie s členmi domácnosti - Cesta do nehnuteľnosti kde sa budú zdržiavať len osoby     z vlastnej spoločnej domácnosti - Cesta kvôli starostlivosti o vlastné zvieratá - Cesta na pohreb, krst, sobáš - Cesta na poštu, na výdajne miesto zásielkovní,     e -shopov a iných obchodov - Cestu do banky, do poisťovne - Pobyt v prírode v extraviláne okresu  - Cesta na testovanie antigénovými či PCR testami - Bohoslužby Druhá vlna Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu Opatrenia ohľadom prevádzok Opatrenia ohľadom nosenia rúšok Opatrenia pre tých, ktorí prekročia hranice SR   --------------------------------------------------------------- Prvá vlna   Usmernenie hlavného hygienika SR - č.:7   Aktuálne opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia  Zákaz vycháadzania počas veľkej noci Mimoriadný cestovný poriadok platný od 2.4.2020 SAD Zvolen Bezplatná donáška potravín seniorom Zákaz otvorenia prevádzok Povinnost nosiť rúška Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020 Doplnenie a zmena nariadení hlavného hygienika ohľadom prevádzkovaní predajní Usmernenia ÚVZ SR ohľadom prevádzkovania predajní Autobusová doprava SAD Okresný úrad Detva - režim Obmedzený režim v obci Klokoč Upozornenie pre občanov obce Klokoč pracujúcich mimo SR Usmernenie MŠSR - Prerušenie vyučovania školských zariadení Nariadenie starostu o uzatvorení MŠ Klokoč Väzenie za nerešpektovanie karantény Vyhlásenie mimoriadnej situácie   Čo je Mimoriadná situácia? Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09.03.2020 Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí Usmernenie hlavného hygienika SR Ako postupovať ak cestujete zo zahraničia na Slovensko? Ako znížiť riziko infekcie Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 Kliknite na obrázok nižšie:    

Čitať viac..
Pár slov starostu
Zverejnené 14.03.2020

Drahí Klokočania, dovoľte mi pár slov v súvislosti s koronou. Nejdem tu vypisovať čo všetko je potrebné dodržiavať a rešpektovať, lebo to všetko som už zverejnil na web stránke klokoc.sk a na obecnom FB, a informácie na nás padajú aj tak zo všetkých strán každú hodinu.   Rád by som ponúkol dve veci. Po prvé, ponúkam „Iný uhol pohľadu na súčasný stav“. Skúsme sa pozrieť na to ako na mimoriadne vzácnu príležitosť posilniť vzťahy s najbližšími, s ktorými žijeme pod jednou strechou. V dnešnej uponáhľanej dobe najviac trpíme na nedostatok času s rodinou. Drvivú väčšinu času trávime v práci, okolo domu a v posteli. Na rodinu zostáva to, čo ostáva.   Preto oprášte spoločenské hry, čítajte deťom rozprávky, vyrábajte v dielničke vtáčie búdky, spolu sa modlite, skúste namaľovať obraz a možno objavíte skrytý talent u seba alebo svojich blízkych, no najmä veľa sa rozprávajte. Tešte sa z toho, že nám aj takýmto nepriaznivým spôsobom „bolo dopriate“ to, čo nám doposiaľ pretekalo cez prsty a to vzácny čas s najbližšími.   Po druhé, každému občanovi v dôchodkovom veku, ktorý je sám a je odkázaný len na seba, nemá žiadnych príbuzných, ktorí by mu mohli zabezpečiť nákup potravín, liekov či drogérie, ponúkam možnosť obrátiť sa na mňa a rád urobím čo budem môcť. To isté platí pre rodiny v povinnej karanténe. Moje mobilné číslo: 0908 214 720.   Skúsme sa vedieť navzájom povzbudzovať, buďme dobrej mysle, zachovajme nádej a nezabudnime na úsmev, s úsmevom je život ľahší. :)   S úctou Radoslav Hruška starosta obce Klokoč     „Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.“ Biblia, Príslovie 17,17

Čitať viac..
Upozornenie na predchádzanie zaburinenia pozemkov
Zverejnené 22.04.2020

Kliknite na odkaz:  Upozornenie na predchádzanie zaburinenia pozemkov

Čitať viac..
Daň za rok 2019
Zverejnené 13.05.2020

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch ste obdržali rozhodnutia o dani, TKO, a za psa. Vzhľadom na COVID-19 Vás poprosíme prednostne o platbu na účet obce. V prípade platby hotovosťou je možné vykonať úhradu v stredu od 14:00 do 18.00 hod. a v piatok od 09.00 do 14.00 hod. Hotovosť sa bude vyberať v bývalej knižnici cez okno.

Čitať viac..
Odstávka elektriny v našej obci
Zverejnené 25.04.2021

Odstávka elektrickej energie v termíne od: 03.05.2021 09:00 do: 03.05.2021 14:00 Odstávka elektrickej energie v termíne od: 12.05.2021 09:00 do: 12.05.2021 16:30 Odstávka elektrickej energie v termíne od  21.05.2021 08:00 do: 21.05.2021 16:30

Čitať viac..
Čistenie komína je povinnosťou občana
Zverejnené 05.10.2017

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že čistenie komína je povinnosťou každého občana a ak na to nemáte kapacitu, volajte odborníka. Požiare spôsobené vyhorením sadzí sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne: Ak je komín na pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW 1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. 2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov. 3. spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace. V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

Čitať viac..
Kuchynský olej vs kanalizácia
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Použitý kuchynský olej – čo s ním? Vzhľadom na to, že v zimnom období je náročná prevádzka čistiarní odpadových vôd Vás chceme informovať a požiadať o to, aby ste použitý kuchynský olej nevylievali do kanalizácie, kde nepatrí. Použitý olej, vyliaty do kanalizácie, sa zachytáva na stenách kanalizačných potrubí a na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa tak môže úplne upchať. Nasledujúce čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje náklady obce na prevádzku čistiarní odpadových vôd. Olejový odpad má nepriaznivý vplyv aj na čistiarne odpadových vôd. Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov, zachytených v kanalizácii, sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom je produkovaný hnilobný zápach a tieto časti kanalizácie sa stávajú lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.   Použitý prepálený kuchynský olej sa likviduje nasledovne: Počas vývozu komunálneho odpadu je možné tento preliať do fľaši a uložiť na kontajner resp, vedľa neho a ten sa počas vývozu komunálneho odpadu v zmysle zákona zlikviduje. Alebo v súčasnosti je možné zadarmo odovzdať použitý kuchynský olej na každej čerpacej stanici Slovnaft Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Majitelia ošípaných, pozor!!!
Zverejnené 01.02.2019

Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1  Postup prihlásenia (PowerPoint) Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo aj len jednu ošípanú, sa po novom musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) SR. Nie je to však jediná povinnosť, ktorá sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.  Tak ako vo veľkochovoch, aj v domácich podmienkach zviera nesmie byť pred porazením vystavené utrpeniu, strachu a trvalej bolesti. K usmrteniu musí dôjsť citlivým spôsobom. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu a podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri domácej zabíjačke, upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti. Chovateľom ošípaných ukladá podľa neho povinnosť ohlásiť zabíjačku miestne príslušnej RVPS (telefonicky, mailom, písomne, faxom) aspoň jeden pracovný deň vopred do 15:00 hod. RVPS preveruje, či zviera nie je nakazené svalovcom (trichinelózou), ktorý môže u ľudí vyvolať vážne zdravotné komplikácie. Testovanie vzoriek sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika pozitívnych nálezov u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne testy vzoriek ošípaných v týchto okresoch sú hradené štátom. Ostatní chovatelia si ich môžu dať spraviť dobrovoľne na vlastné náklady. Najväčšie riziko striehne v tradične vyrábanej domácej klobáse, ktorá je zaúdená studeným dymom. Takto tepelne neopracovaný produkt je živnou pôdou pre svalovca. Pôvodcu nákazlivého ochorenia spoľahlivo zlikviduje tepelná úprava alebo zmrazenie zabíjačkových produktov. Vzorky určené na testovanie odoberá samotný chovateľ, a to z bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti lieskového orecha. Každú zabalí samostatne do mikroténového vrecúška alebo nepremokavého materiálu a uloží ich do chladničky (nie mrazničky). K vzorkám priloží chovateľ vypísaný sprievodný list. Takto ich doručí na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS. Zákon explicitne neukladá, na akom mieste sa má domáca zabíjačka uskutočniť. Či už ide o dvor, záhradu alebo miestnosti hospodárskeho dvora. Túto činnosť vykonávajú profesne prevažne mäsiari a ojedinele si domácu zabíjačku robia sami chovatelia. Aby sa zabránilo týraniu zvieraťa, ošípané musia byť pred vykrvením omráčené, teda zbavené vedomia. Produkty domácej zabíjačky, teda mäso a orgány, sú určené len na súkromnú domácu spotrebu a nemožno ich ponúkať na predaj. Vylúčené sú aj z verejných podujatí typu "Zabíjačkové slávnosti", kde sa môže predávať alebo ponúkať iba mäso a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku, respektíve z rozrábkarne. Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške 400 až 1000 eur. S peňažnou sankciou musia počítať aj v prípade, ak domácu zabíjačku neohlásia najmenej jeden pracovný deň vopred miestne príslušnej RVPS a tiež v prípade nedodržania požiadaviek pohody zvierat a požiadaviek na sústreďovanie a neškodné odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Čitať viac..