dnes je: 18.02.2020
meniny má: Jaromír
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
oznamy
Voda je nepitná
Zverejnené 07.02.2020

Vážení občania, od dňa 07.02.2020 do odvolania je voda z vodojemu Centrum stanovená ako nepitná z technických príčin. Dávkovač chlóru je poškodený. Balenú pitnú vodu je možné zakúpiť na obecnom úrade v nasledujúcich dňoch: Pondelok, streda, piatok v čase od 9:00 - 10:00hod. a od 13:00 do 14:00hod. Balená neperlivá voda v 1,5l. plastovej fľaši - 0,27eur/ks. Na odstránení poruchy pracujeme. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. OcÚ Klokoč

Čitať viac..
DEZINFEKCIA ZDROJA A ROZVODOV
Zverejnené 14.02.2020

vážení občania, zajtra dňa 15.2.2020 bude prebiehať sanitácia vodovodného potrubia. Jedná sa o domácnosti, ktoré sú napojené na vodojem Centrum. Voda bude obsahovať dezinfekčný roztok a do odvolania bude stanovená ako nepitná. O stave vody, keď bude stanovená za pitnú vás budeme informovať.

Čitať viac..
Parlamentné voľby 2020
Zverejnené 20.12.2019

Na tomto mieste budeme prinášať všetky podstatné informácie o parlamentných voľbách 2020 Informácia - voľby NRSR 2020 Voľba poštou voličom informácia Emailová adresa pre voľby     Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom Hruškom, oznamuje, že emailová adresa obec@klokoc.sk je adresou určenou na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Radoslav Hruška starosta obce

Čitať viac..
GDPR a voľby
Zverejnené 05.02.2020

Vážený občania, voliči. Každý, kdo sa zúčastní volieb, poskytuje svoje osobné údaje. Z tohoto dôvodu Vás informujeme o vytvorených opatreniach, ktoré zabraňujú zneužitiu takýchto údajov a preto prikladáme aj túto informáciu o nakladaní s osobnými údajmi. voličov.   V prípade, že Vám nezobrazilo článok dobre alebo vôbec, kliknite na odkaz TU   INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV   PREVÁDZKOVATEĽ Obec Klokoč ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT No-one, s.r.o. Telefón: +421 905 701 050 E-mail: gdpr@no-one.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY   PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU ÁNO INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z. - povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca; - údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt; - pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA                                                                                          NIE    

Čitať viac..
Daň z nehnuteľností
Zverejnené 21.01.2020

Daň z nehnuteľností informácia

Čitať viac..
Zvony nad krajinou
Zverejnené 14.01.2020

Dňa 12 januára 2020 sme si mohli vypočuť na Rádiu Regina reláciu Zvony nad krajinou z našej obce Klokoč. V prípade, že ste si ju nestihli vypočuť, prikladáme link na archív Rádia Regina.  Kliknite na obrázok nižšie.

Čitať viac..
Registrácia chovu ošípaných
Zverejnené 17.01.2020

Registrácia chovov ošípaných Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu Registrácia chovu ošípaná na domácu spotrebu

Čitať viac..
Pozor na vodomery v zime
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať: uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda. Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu. Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody: „Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“ Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých 
Zverejnené 28.12.2018

Vážení občania,  oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 je v Detve zriadená  Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých  v budove Rescuemed na ul. Záhradnej 857/3 v Detve (pri VÚB banke). ORDINAČNÉ HODINY Pondelok od 16:00 – do 22:00 hod  Utorok od 16:00 – do 22:00 hod  Streda od 16:00 – do 22:00 hod  Štvrtok od 16:00 – do 22:00 hod  Piatok od 16:00 – do 22:00 hod  Sobota od 07:00 – do 22:00 hod  Nedeľa od 07:00 – do 22:00 hod  SVIATKY od 07:00 – do 22:00 hod  Telefónny kontakt 045/54 55 555 a 0905 542 204.

Čitať viac..
Zaburinenie pozemkov - pokuta
Zverejnené 05.10.2017

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Studentská 12, 960 01 Zvolen ako prislušný orgán Štátnej správy na úseku ochrany a využivania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Toto zaburinenie pozemkov v mnohých pripadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätost' prirodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na pol'nohospodárske pozemky, čím dochádza k jej  poškodeniu a degradácii ako aj k st'aženému pol'nohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajši úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornost' aj v tomto vegetačnom obdobi Upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pol'nohospodárske a nepol'nohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnost uloženú orgánom ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikatel') podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy v zneni neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložit' pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať.

Čitať viac..
Oznámenie o výrube
Zverejnené 20.02.2019

Oznámenie o výrube zo dňa 15.02.2019 Oznámenie o výrube zo dňa 14.02.2019 Oznámenie Vígľaš výrub zo dňa 14.02.2019    

Čitať viac..
MŽP varuje
Zverejnené 05.02.2020

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

Čitať viac..
Čistenie komína je povinnosťou občana
Zverejnené 05.10.2017

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že čistenie komína je povinnosťou každého občana a ak na to nemáte kapacitu, volajte odborníka. Požiare spôsobené vyhorením sadzí sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne: Ak je komín na pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW 1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. 2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov. 3. spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace. V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

Čitať viac..
Kuchynský olej vs kanalizácia
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Použitý kuchynský olej – čo s ním? Vzhľadom na to, že v zimnom období je náročná prevádzka čistiarní odpadových vôd Vás chceme informovať a požiadať o to, aby ste použitý kuchynský olej nevylievali do kanalizácie, kde nepatrí. Použitý olej, vyliaty do kanalizácie, sa zachytáva na stenách kanalizačných potrubí a na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa tak môže úplne upchať. Nasledujúce čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje náklady obce na prevádzku čistiarní odpadových vôd. Olejový odpad má nepriaznivý vplyv aj na čistiarne odpadových vôd. Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov, zachytených v kanalizácii, sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom je produkovaný hnilobný zápach a tieto časti kanalizácie sa stávajú lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.   Použitý prepálený kuchynský olej sa likviduje nasledovne: Počas vývozu komunálneho odpadu je možné tento preliať do fľaši a uložiť na kontajner resp, vedľa neho a ten sa počas vývozu komunálneho odpadu v zmysle zákona zlikviduje. Alebo v súčasnosti je možné zadarmo odovzdať použitý kuchynský olej na každej čerpacej stanici Slovnaft Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Majitelia ošípaných, pozor!!!
Zverejnené 01.02.2019

Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1  Postup prihlásenia (PowerPoint) Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo aj len jednu ošípanú, sa po novom musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) SR. Nie je to však jediná povinnosť, ktorá sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.  Tak ako vo veľkochovoch, aj v domácich podmienkach zviera nesmie byť pred porazením vystavené utrpeniu, strachu a trvalej bolesti. K usmrteniu musí dôjsť citlivým spôsobom. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu a podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri domácej zabíjačke, upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti. Chovateľom ošípaných ukladá podľa neho povinnosť ohlásiť zabíjačku miestne príslušnej RVPS (telefonicky, mailom, písomne, faxom) aspoň jeden pracovný deň vopred do 15:00 hod. RVPS preveruje, či zviera nie je nakazené svalovcom (trichinelózou), ktorý môže u ľudí vyvolať vážne zdravotné komplikácie. Testovanie vzoriek sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika pozitívnych nálezov u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne testy vzoriek ošípaných v týchto okresoch sú hradené štátom. Ostatní chovatelia si ich môžu dať spraviť dobrovoľne na vlastné náklady. Najväčšie riziko striehne v tradične vyrábanej domácej klobáse, ktorá je zaúdená studeným dymom. Takto tepelne neopracovaný produkt je živnou pôdou pre svalovca. Pôvodcu nákazlivého ochorenia spoľahlivo zlikviduje tepelná úprava alebo zmrazenie zabíjačkových produktov. Vzorky určené na testovanie odoberá samotný chovateľ, a to z bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti lieskového orecha. Každú zabalí samostatne do mikroténového vrecúška alebo nepremokavého materiálu a uloží ich do chladničky (nie mrazničky). K vzorkám priloží chovateľ vypísaný sprievodný list. Takto ich doručí na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS. Zákon explicitne neukladá, na akom mieste sa má domáca zabíjačka uskutočniť. Či už ide o dvor, záhradu alebo miestnosti hospodárskeho dvora. Túto činnosť vykonávajú profesne prevažne mäsiari a ojedinele si domácu zabíjačku robia sami chovatelia. Aby sa zabránilo týraniu zvieraťa, ošípané musia byť pred vykrvením omráčené, teda zbavené vedomia. Produkty domácej zabíjačky, teda mäso a orgány, sú určené len na súkromnú domácu spotrebu a nemožno ich ponúkať na predaj. Vylúčené sú aj z verejných podujatí typu "Zabíjačkové slávnosti", kde sa môže predávať alebo ponúkať iba mäso a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku, respektíve z rozrábkarne. Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške 400 až 1000 eur. S peňažnou sankciou musia počítať aj v prípade, ak domácu zabíjačku neohlásia najmenej jeden pracovný deň vopred miestne príslušnej RVPS a tiež v prípade nedodržania požiadaviek pohody zvierat a požiadaviek na sústreďovanie a neškodné odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Čitať viac..