oznamy
Folklórista a hudobník Anton Budinský v našej škôlke
Zverejnené 23.01.2018

Folklórista, hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský predstavil slovenskú ľudovú hudbu v 34 krajinách celého sveta. Po precestovaní afrického, ázijského, európskeho i austrálskeho kontinentu zavítal aj do našej školy. Stalo sa tak 10. januára 2017. Celkovo tento vynikajúci hudobník zvládne hru na dvadsiatich štyroch hudobných inštrumentoch. Virtuózne zahrá aj na netradičných nástrojoch – handrárskej píšťalke, pastierskom biči, okarine, krumhorne, citare, ale aj na fujare, drumbli, gajdách, heligónke či cimbale.  Deti z našej MŠ na Klokoči uchvátil aj veselou zábavou a atmosférou, ktorú do výchovného koncertu vniesol. Fotogalériu si môžete pozrieť TU Ďakujeme tomuto skvelému hudobníkovi z Očovej za nevšedný umelecký zážitok!

Čitať viac..
Pozor na vodomery v zime
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať: uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda. Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu. Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody: „Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“ Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Kuchynský olej vs kanalizácia
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Použitý kuchynský olej – čo s ním? Vzhľadom na to, že v zimnom období je náročná prevádzka čistiarní odpadových vôd Vás chceme informovať a požiadať o to, aby ste použitý kuchynský olej nevylievali do kanalizácie, kde nepatrí. Použitý olej, vyliaty do kanalizácie, sa zachytáva na stenách kanalizačných potrubí a na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa tak môže úplne upchať. Nasledujúce čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje náklady obce na prevádzku čistiarní odpadových vôd. Olejový odpad má nepriaznivý vplyv aj na čistiarne odpadových vôd. Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov, zachytených v kanalizácii, sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom je produkovaný hnilobný zápach a tieto časti kanalizácie sa stávajú lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.   Použitý prepálený kuchynský olej sa likviduje nasledovne: Počas vývozu komunálneho odpadu je možné tento preliať do fľaši a uložiť na kontajner resp, vedľa neho a ten sa počas vývozu komunálneho odpadu v zmysle zákona zlikviduje. Alebo v súčasnosti je možné zadarmo odovzdať použitý kuchynský olej na každej čerpacej stanici Slovnaft Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Voľné pracovné pozície
Zverejnené 19.12.2017

PRIDAJ SA K TÍMU TELEKOM A PRIHLÁS SA NA VOĽNÉ POZÍCIE:  Junior technik výstavby a inovácií telekomunikačných sietí Technik výstavby a inovácií telekomunikačných sietí Senior technik výstavby a inovácií telekomunikačných sietí Stavbyvedúci Pracovné pozície sa nachádzajú v lokalitách celého Slovenska. Budeš pracovať v mieste podľa tvojej preferencie/bydliska. Viac info o pracovných pozíciách na: tel. čísle 0914 705 867, e-mailovej adrese kariera.st@telekom.sk, alebo na www.telekom.sk/o-spolocnosti/kariera

Čitať viac..
Vianočná dedina 2017
Zverejnené 16.11.2017

Tým najkrajším symbolom Vianoc je stromček s betlehemom.  Tie sme si pre vás, spolu s bohatým programom, pripravili vo Vianočnej dedine na zvolenskom Námestí SNP.  Verím, že aj počas vianočného zhonu si nájdete čas a prídete načerpať tu pravú predsviatočnú atmosféru.  Tešíme sa na Vás. Zvolenské kultúrne centrum Námestie SNP 31, 960 01 Zvolen 045/ 5303 406, 0905 229 071  

Čitať viac..
Výsledky volieb do VÚC BB 2017
Zverejnené 07.11.2017

Kliknutím na doleuvedený odkaz sa Vám otvoria kompletné výsledky volieb do VÚC BB 2017. VÚC BB 2017

Čitať viac..
Otvorenie bakalárskeho štúdia na AOS SR
Zverejnené 06.11.2017

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019.        V akademickom roku 2018/2019 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 42 študentov),    2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 24 študentov),   3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 40 študentov),  4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 18 študentov).  Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.    Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov. Termín podania prihlášky je do 28.2.2018 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.    Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 2. do 4. mája 2018. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti. Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy. Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 124 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach. Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.   Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky   Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na číslo: 0905 622170. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.   Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 100% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov.  Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:   1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš),  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)    4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)     Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.   Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Opakovane sa uskutočnia v termíne od 13. do 17. novembra 2017 a v náhradnom termíne od 20. do  24. novembra 2017. Uchádzači sa môžu prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie. Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch.  Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár).  V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.   Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky.  Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma.  V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia.  V prípade záujmu o ďalšie informácie nám zatelefonujte na č.: 0905 622170.   Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma      Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého  školstva  a  vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708,  DIČ: 440217774 Tel.:  0905 622170,  0911 622170, 044 5524804 Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk

Čitať viac..
Čistenie komína je povinnosťou občana
Zverejnené 05.10.2017

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že čistenie komína je povinnosťou každého občana a ak na to nemáte kapacitu, volajte odborníka. Požiare spôsobené vyhorením sadzí sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne: Ak je komín na pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW 1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. 2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov. 3. spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace. V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

Čitať viac..
Tekvicobranie na Klokoči
Zverejnené 05.10.2017

Obec Klokoč vás pozýva na Tekvicobranie na Klokoči. Udalosť sa uskutoční v sobotu 28. októbra 2017 v Kultúrnom dome o 20:00h. Program: Ludová hudba Tomáša Boráka a DJ Dimo. Masky pri vstupe čaká odmena / vstupné 3€ / tombola / 2+1 vodka na bare

Čitať viac..
Predaj mlieka v našej obci
Zverejnené 27.10.2017

Poľnohospodárske družstvo Pliešovce oznamuje, že bude predávať mlieko v mliečnom exprese pred Obecným úradom Klokoč za zmenenú cenu 0,80 € za liter a to pravidelne každú stredu v čase od 16.45 - 17.00hod.

Čitať viac..
Stretnutie jubilantov 2011
Zverejnené 25.08.2017

V nedeľu 13.11.2011 sa stretli v kultúrnom dome jubilanti našej obce, ktorí v tomto roku oslávili významné životné jubileum. Starosta obce Jozef Výbošťok vyjadril všetkým prítomným poďakovanie za ich celoživotnú prácu, ktorú vykonali a hoci sú už na zaslúženom odpočinku, predsa naďalej pomáhajú.   Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít obce, stále sú plní elánu. Stretnutie sa nieslo v duchu spomienok a bilancií.  Milým spestrením bolo vystúpenie našich najmenších - svojim programom potešili všetkých prítomných detičky z tunajšej materskej školy. Slávnostnú atmosféru umocnilo aj predstavenie divadelnej hry „S tvojou dcéru nikdy“ v podaní divadelného súboru Nádej z Dúbrav.

Čitať viac..
Futbalový turnaj rodín Klokoč 2011
Zverejnené 25.08.2017

V poslednú júlovú nedeľu, aj napriek tomu, že nám počasie neprialo, sa uskutočnilo v našej obci Klokoč  zaujímavé športové stretnutie  „Futbalový turnaj rodín Klokoč 2011“. Toto podujatie prebiehalo na  miestnom antukovom ihrisku, kde sa stretli 3 mužstvá rôznych vekových kategórií. Jednotlivé zápasy mali veľmi dobrú úroveň, svoje futbalové umenie ukázali tak starí majstri, ako aj mladé futbalové talenty. Na svoje si prišlo aj 65 divákov, ktorí videli nielen skvelé futbalové zážitky a momenty, ale aj dobrú športovú atmosféru.   Určite všetkých potešil aj  majstrovsky uvarený guľáš , ktorý bol pripravený pre všetkých účastníkov tohto športového podujatia.   Viac fotogrefií s podujatia nájdete TU   Výsledky turnaja: 1. miesto:  mužstvo Výbošťokovci 2. miesto:  mužstvo Farbiakovci 3. miesto:  mužstvo Bartkovci   Najmladším hráčom tohto futbalového podujatia bol Michal Výbošťok  a najstarším hráčom bol starosta obce Jozef Výbošťok, ktorý svojim mladším spoluhráčom ukázal, že to s futbalom ešte vie.  Za najlepšieho hráča  celého turnaja bol vyhlásený Milan Paulenda. Najstaršia diváčka bola Božena Farbiaková (1938) a najmladší divák bol Alex Gonda.  

Čitať viac..
Akcia na uhlie
Zverejnené 05.10.2017

VILOS s.r.o., Uhoľné sklady, Kriváň 347, 962 04 Kriváň ponúka : Hnedé uhlie Kocka Cígeľ KB 13,44 €/q Orech Cígeľ KB 13,25 €/q Kocka Čechy Svetec 16,24 €/q Brikety Nemecké Union "3" 18,98 €/q Čierne uhlie 25kg vrece 6,87 €/vrece Koks 25,39€/q Ekohrášok - čierne uhlie 21,95 €/q V ponuke ďalej: Palivové drevo napílené na klátiky 7,60 €/q Štrk 022 19,42 €/t Štrk 04 19,42 €/t Piesok 04 15,91 €/t Príjem objednávok a bližšie informácie: na tel. č. 045/5469440, 0905 369578

Čitať viac..
Zaburinenie pozemkov - pokuta
Zverejnené 05.10.2017

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Studentská 12, 960 01 Zvolen ako prislušný orgán Štátnej správy na úseku ochrany a využivania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Toto zaburinenie pozemkov v mnohých pripadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätost' prirodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na pol'nohospodárske pozemky, čím dochádza k jej  poškodeniu a degradácii ako aj k st'aženému pol'nohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajši úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornost' aj v tomto vegetačnom obdobi Upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pol'nohospodárske a nepol'nohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnost uloženú orgánom ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikatel') podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy v zneni neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložit' pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať.

Čitať viac..
Bezplatný odvoz drevoodpadu
Zverejnené 27.10.2017

Spoločnosť Bučina DDD, spol. s.r.o. Vám ponúka bezplatný odvoz komunálneho drevného odpadu (nábytky,debny,preglejky,drevotrieskové dosky,bednicky,dvere,zárubne,trámy a podobne, aj s prímesou železa vo forme klincov, pántov a podobne), ktorý vzniká občanom vo Vašej obci a následne Vám ponúkame potvrdenie o zhodnotení materiálu činnosťou R3. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom, alebo na telefónnom čísle 0907 750 258.

Čitať viac..
Váľanie mája 2012
Zverejnené 25.08.2017

Dňa 2.júna.2012 sa v našej obci uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie ,,Váľanie mája“. V rezkom rytme  heligonkárov  a dievčenskej speváckej skupiny z Klokoča  sa miestni mládenci  pustili do váľania mája.  Spevy a hudbu občas vystriedalo aj hovorené slovo o histórii a význame tohto dňa. V slovenských pomeroch sa väčšinou stavali ústredné Máje uprostred obce,  aby ich bolo vidieť široko-ďaleko. Stavali ich slobodní mládenci v predvečer prvého mája svojim frajerkám, ktoré by už mohli byť súce na vydaj.  Väčšinou to boli vysoké stromy - buď smrek alebo breza, zbavené konárov a kôry,  iba na samom vrcholci boli ponechané konáriky, ktoré bývali ozdobené farebnými stuhami. Správny máj mal vo svojej korune ukrytú aj fľašu pálenky. Podujatie prilákalo okolo stovky miestnych občanov, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť túto dávnu a významnú tradíciu obce. Najstarším účinkujúcim bol Martin Ľupták, ktorý ukázal svojou zručnou hrou na heligónke, že vek na sile neuberá, práve naopak.  Najmladšou účinkujúcou bola malá Natálka Výbošťoková,  ktorá spolu s Kubkom Ľuptákom svojim spevom potešila srdcia divákov.  Svojim vystúpením všetky detičky dokázali, že ešte stále tu je záujem najmladšej generácie o miestny folklór a dodržiavanie tradícií. Po kultúrnom programe sa všetci zúčastnení premiestnili do veľkej sály nášho kultúrneho domu, kde na nich čakalo pohostenie v podobe výborne uvareného guľáša a dobrého piva.  

Čitať viac..
Váľanie mája 2015
Zverejnené 25.08.2017

Dňa 24.5.2015 sa v našej obci uskutočnilo, tak ako každý rok,  tradičné „Váľanie mája“. Počasie nám toho roku veľmi neprialo, tak sme museli kultúrny program presunúť do sály Kultúrneho domu, čo trošku ovplyvnilo pôžitok z vystúpení našich účinkujúcich. Klokočskí mládenci za doprovodu Ľudovej hudby Tomáša Boráka zvalili máj a tak sa začal hlavný kultúrny program, ktorého úvodné minúty patrili folklórnemu tanečnému súboru pri MŠ Klokoč. Malé deti aj napriek svojmu veku všetkým ukázali, že ľudová hudba a ľudový tanec sú im veľmi blízke, čo aj potvrdili svojim tanečným vystúpením. Ďalej vystúpil detský folklórny súbor Ratolesť z Detvy, ktorý sa už tradične ukázal v plnej paráde. Spevom aj tancom potešili všetkých divákov, ktorí sa im za krásne vystúpenie odvďačili potleskom. Tanečníci vystúpili pod vedením Michala Baláža a spevácka zložka pod vedením Janky Lalíkovej. Celé toto podujatie bolo doprevádzané Ľudovou hudbou Tomáša Boráka z Detvy. Mládenci nám ukázali, ako sa robí dobrá ľudová muzika. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a aj divákom za príjemnú atmosféru. (galéria)      

Čitať viac..
Energetický certifikát a posudok
Zverejnené 05.10.2017

Staviate nový dom alebo rekonštruujete pôvodný? Predávate alebo prenajímate byt? Energetický certifikát vám pripravíme raz-dva už od 3 pracovných dní za výhodnú cenu. SSE ručí za kvalitu dodaného energetického certifikátu a ponúka ďaľšie výhody. Výhody certifikátu od SSE: rýchle vyhotovenie od 3 pracovných dní, bez nutnosti obhliadky budovy (v prípade potreby dobrovoľná obhliadka budovy),  bez úhrady vopred, k energetickému posudku dostanete energetický certifikát s 50 % zľavou, výhodná cena pre rodinný dom kdekoľvek na Slovensku len za 119 € s DPH, NOVINKA - výhodná cena pre byt kdekoľvek na Slovensku len za 79 € s DPH.       Kedy je potrebný energetický certifikát a posudok? Vlastník domu a bytu je povinný zo zákona dať vyhotoviť energetický certifikát a posudok v nasledujúcich prípadoch: Energetický certifikát pre rodinný dom                  ku kolaudácii   - pri novostavbe   - pri významnej rekonštrukcii domu (výmena plastových okien, zateplenie domu      a pod.) pri uzavretí zmluvy o predaji alebo prenájme domu Energetický posudok pre rodinný dom pre získanie stavebného povolenia    - pri stavbe nového domu   - pri významnej rekonštrukcii domu (výmena plastových okien, zateplenie domu      a pod.) Energetický certifikát pre byt   - pri predaji bytu    - pri prenájme bytu    - ku kolaudácii zrekonštruovaného bytu Platnosť energetického certifikátu   10 rokov od dátumu vyhotovenia energetického certifikátu s energetickým štítkom, do vykonania významnej rekonštrukcie domu, ktorá má vplyv na jeho energetickú hospodárnosť, do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte – to platí pre energetické certifikáty vydané do konca roka 2012, energetický posudok je platný dovtedy, kým je platné stavebné povolenie. Ako si objednať energetický certifikát? Chcem energetický certifikát a posudok pre dom Chcem energetický certifikát pre byt

Čitať viac..
Futbalový turnaj 2012
Zverejnené 25.08.2017

Dňa 11.augusta 2012 sa už tradične uskutočnilo v našej obci športové popoludnie pod názvom „Futbalový turnaj rodín Klokoč 2012“ v minifutbale, do ktorého sa zapojili  tri rodinné tímy. Každý tím mal 5 hráčov, ktorí ukázali svoje schopnosti vo vzájomných zápasoch. Ani nepriaznivé počasie nepokazilo príjemnú atmosféru na ihrisku aj v hľadisku a všetky zápasy mali skvelú úroveň. Jeden zápas trval 30 minút, hralo sa na dva polčasy po 15 minút. Najlepšiu kondíciu preukázal tím Farbiakovcov, ktorý sa svojim výkonom zaslúžene stal suverénnym víťazom turnaja.   Zúčastnené tímy: FARBIAKOVCI VÝBOŠŤOKOVCI BARTKOVCI Peter Farbiak Lukáš Výbošťok Jozef Bartko Pavel Vyletel Jozef Orem Tomáš Kučera Peter Vyletel Martin Chovanec Michal Madžo Milan Pavlenda Kristián Záchenský Tomáš Farbiak Michal Pavlenda Ivan Maliniak Marek Ľuptáčik   Bilancia zápasov:   1. FARBIAKOVCI – BARTKOVCI 9:0 2. FARBIAKOVCI – VÝBOŠŤOKOVCI 7:0 3. VÝBOŠŤOKOVCI – BARTKOVCI 5:0   Umiestnenie jednotlivých tímov:   1. FARBIAKOVCI 2. VÝBOŠŤOKOVCI 3. BARTKOVCI

Čitať viac..
Očovská folklórna hruda 2017
Zverejnené 18.08.2017

Očovská folklórna hruda je festivalom tradičnej ľudovej kultúry, ktorá je v Očovej zakorenená od počiatku. Tradície sa organizovane v Očovej zachovávajú od roku 1936 . Od roku 2004 festival organizuje obec Očová a FS OČOVAN. Obec Očová je unikátna vlastným dedičstvom tradičnej ľudovej kultúry.Za relatívne krtátke obdobie upútala OFH pozornosť širokej verejnosti a prekonala regionálny rozmer. Festival vytvára priestor pre prezentáciu nositeľov tradícií od starších generácií po najmladšie, od amatérov po profesionálov. Festival je stretnutím priaznivcov ľudových piesní, nástrojov, tanca a tradícií. Bohatý program sprestruje aj jarmok remesiel, tvorivé dielne majstrov, škola hry na fujaru, škola tanca, tradičná chuť domácich výrobkov a mnohé ďalšie sprievodné aktivity. Futbalový štadión TJ Družstevník Očová, Remeselný dvor Očová http://www.ocova.sk/ocovska-folklorna-hruda.html   Súbor na stiahnutie plagatA2mail.pdf (2.9 MB) Súbor na stiahnutie OFH 2017.mp4 (62.4 MB) Súbor na stiahnutie A5.pdf (492.2 kB) Súbor na stiahnutie P R O G R A M ofh 2017.pdf (96.3 kB)

Čitať viac..
Za vypaľovanie trávy - pokuta
Zverejnené 05.10.2017

Každoročne s jarným počasím dochádza k zvýšenému počtu požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, trávy drevín a biologického odpadu. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru veľmi často zápasia s horiacou suchou trávou, lístia a vetiev z orezaných stromov. Často sú to požiare ohrozujúce zdravie a životy Ľudí. Za rok 2014 v súvislosti s vypaľovaním trávy a suchých porastov vzniklo 1 516 požiarov. Materiálna škoda nimi spôsobená bola vyčíslená na 74 430 eur a zranili sa dve osoby. V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov mimo skládok zasahovali hasiči 680 krát a škody predstavovali sumu 31 315 eur. Našťastie nedošlo k zraneniu ani usmrteniu ľudí. Najčastejšie horelo v marci 863 krát , a najmenej v októbri 8 krát. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana pokutu 331 eur. Ak by sa však dopustila takéhoto priestupku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ pokuta sa môže zvýšiť až na 16 596 eur. Odhliadnuc od peňažných pokút a hmotných strát, vždy si uvedomme, že oheň si môže vybrať vyššiu „daň“ ľudské zdravie a životy. Preto sa každoročnému jarnému nebezpečenstvu radšej vyhnime. Zdroj: Prezídium Ha ZZ SR Spracoval: Ing. Jozef Lupták Technik požiarnej ochrany OZ Kriváň

Čitať viac..
Stretnutie s jubilantmi 2014
Zverejnené 05.10.2017

Dňa 9.novembra  2014  sa v priestoroch sály Kultúrneho domu v Klokoči konalo slávnostné stretnutie obyvateľov našej obce pod záštitou Obecného úradu Klokoč, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea.  Hoci mesiacom úcty k starším je vyhlásený mesiac október, prejavy vďaky staršej generácii by mali byť  samozrejmosťou po celý rok.  Preto určite bolo milým potešením pre našich jubilantov, že sa mohli spoločne  stretnúť,  pohovoriť si trošku a potriasť známemu rukou. Patrí už k tradícii pri týchto každoročných stretnutiach  pohostiť jubilantov malým občerstvením a potešiť ich kultúrnym programom.  Nejedno oko neostalo suché pri vystúpení detského folklórneho súboru Ratolesť z Detvy -  kolektívu malých nadšencov, ktorý zachováva krásne ľudové tradície Podpoľania. Svojím spevom a tancom detičky rozveselili nielen oslávencov, ale všetkých v hľadisku. Po slávnostnom posedení sa všetci oslávenci a zúčastnení presunuli do kinosály kultúrneho domu, kde už  netrpezlivo čakal so svojim bohatým zábavným programom Klub dôchodcov č.3 z Detvy.   Všetkým oslávencom želáme aj touto cestou veľa zdravia.     Jubileum 60 rokov: Ján Hanes, Klokoč 170 Ján Konôpka, Klokoč 172 Anna Ľuptáková, Klokoč 133 Jolana Parničanová, Klokoč 89 Viera Sliacka, Klokoč 127 Milan Tomášik, Klokoč 160 Mária Tomášiková, Klokoč 160 Mária Výbošťoková, Klokoč 32   Jubileum 70 rokov: Jozef Bartko, Klokoč 78 Emília Farbiaková, Klokoč 35 Amália Konôpková, Klokoč 27 Mária Ľuptáková, Klokoč 200 Jozef Spodniak, Klokoč 44 Mária Svoreňová, Klokoč 196 Ján Výbošťok, Klokoč 141   Jubileum 80 rokov: Mária Konôpková, Klokoč 160 Ján Lupták, Klokoč 153 Anna Nôžková, Klokoč 86 Jozef Sliacky, Klokoč 112 Mária Záchenská, Klokoč 197   Jubileum 90 rokov: Mária Konôpková, Klokoč 79

Čitať viac..