dnes je: 18.09.2021
meniny má: Eugénia
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
Zmluvy

Zmluvy 2021
Zmluva s Remekom
Zmluva Ťukotová
Zmluva o zriadení VB Hronček - Obec Klokoč
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o dielo vzdelávanie pre pedag. zamestnancov MŚ
Dodatok č.3. Natur pack 21.05.2021
2021_bal GDPR _Galileo, 2021_CUET_Galileo2021_MA zmluva Galileo2021_SOD_Galileo2021_SOP_Galileo2021_ZS_Galileo
Zmluva sDD a DDS Krivec Hriňová
Nájomná zmluva byt
Zmluva MOM obce Klokoč 02dodatok k zmluve mom č.1
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie
Zmluva o úvere VÚB / kanalizácia     Špecifické podmienky úveru    Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke    Všeobecné obchodné podmienky pre úvery

Dodatok č.1 k zmluve s PPA

Zmluva Annamaria Dolné Plachtince

Zmluva MOM obce Klokoč 

 

Zmluvy 2020

Zmluva o výpožičke  Dodatok

Dohoda č.20/33/012/55 uzatvorená podľa § 12 ods.3, bod 5, res. bod 6 zákona č.417/ 2013 Z. z.

Dohoda č.20/33/010/52 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a násl. zákona č.417/ 2013 Z. z.

Zmluva o spolupráci Materská škola Klokoč s Metodicko-pedagogické centrum

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o návratnej fin. výpomoci

ZMLUVA o poskytovaní vybraných činností na úseku BOZP, OPP a CO

Zmluva o dielo

Zmluva s  BBSK- poskytnutie fin.

Dohoda o platbách plyn

Zmluva o poskytnutí dôverihodnej služby

Zmluva Turistické odpočinkové miesto

Zámenná zmluva Obec Klokoč - Občan

Návrh zmluvy GDPR 

Licenčná zmluva TenderNET

Kúpna zmluva Zvárací agregát

Kúpna zmluva Párty stan

Zmluva s Annamaria

Kúpna zmluva 2002/01 Fitness

Dodatok Natur-Pack

Dohoda UPSVAR č.20/33/012/17

Dodatok TZ Klokoč 2020

Dohoda Klokoč § 54 ods. 1 písm. c) č. 5/2004

Dodatkok č. 1 k zmluve č.34

Zmluva - odber vody

Memorandum o spolupráci

Kúpna zmluva - Mário Kubík

Márius Pedersen - dodatok k zmluve   Príloha č.1

Kúpna zmluva traktor

Zmluva o dielo  s ASTA-STAV

Kupna zmluva - Rozmetadlo Amazone 1000

Dohoda o finančnej zábezpeke Strelec

Nájomná zmluva Strelec P.


Zmluvy 2019

Nájomná zmluva Ľuptáková M 

Nájomná zmluva Oremová M. 

Nájomná zmluva Záchenský M. 

Zmluva projektové poradenstvo 190804

Zmluva o dielo č. 2019802

Zmluva o dielo č. 2019202 

Dohoda o finančnej zábezpeke Oremová

Dohoda o finančnej zábezpeke Záchenský 

Zmluva o zabezp.- odpad. hosp (1)

Dohoda o finančnej zábezpeke

Zmluva  o poskytnutí dotácie na rok 2019 BBSK

Dohoda 19/33/010/18 UPSVAR

Zmluva VÚŠI   /Výkaz výmer

mluva o dielo OPLOTENIE

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o dielo - Dezider Krištof - Dino / Oplotenie rezervoára

Kúpna zmluva - 2019111 kolesový traktor

Návrh na uzavretie Zmluv o poskytovaní metrologických služieb

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov mesto Detva

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov obec Vígľaš

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov mesto Zvolen

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie - Maja, n.o.

Zmluva o spolupráci s Rozvojovou Agentúrou

Dohoda s UPSVaR č.19 33 50J 34

Dohoda s UPSVaR č. 19 33 50J 29

Zmluva s Rozvojovou Agentúrou  o spolupráci

dodatok č1 Natup-Pack (1)

Zmluva s VV s.r.o,  Poniky

Zmluva č. 2019005 - TOPSET

Kúpna zmluva č. 2019004 dvere

Kúpna zmluva č. 2019003

Zmuva č.1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku Annamaria

Kúpna zmluva - fitness náradie 2019002

zmluva o dielo číslo 20190202

Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 15041 (aktivácia 23.1-2019)Príloha č. 1 k 15 041 MP, Zmluvla s MP dodatok č. 8


 

 

Zmluvy 2018

Príkazná zmluva 2018001

KZ nábytok

KZ posypový vozík

Kúpna zmluva Obec Klokoč - J. Farbiak

Dohoda  k NP

Dodatok č. 7 k zmluve o vývoze TKO Marius Pedersen

Darovacia zmluva - Bartko - Obec Klokoč

Nájomná zmluva 

Zmluva o dielo  - elektroodpady

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie CVČ DOMINO - Mesto Zvolen 

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani žiakov CVČ - Obec Vígľaš

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ - MAJA NO

Zmluva na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Kúpna zmluva p. Hruška

Zmluva - GDPR

Kúpna zmluva nehnuteľností Sliackovci MK

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva č: 072BB130162 PPA - Kanalizácia

Príloha č. 1 k zmluvy o vývoze VOK

Dodatok k zmluve - TKO

Dodatok č. 6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Kolektívna zmluva na rok 2018

Príloha k zmluve - VO kontajner

Dodatok  -  Kramáreková

Dodatok - Beljak

Dodatok k TKO

Dodatok - Figurová

Dodatok - Hunka

Dodatok - Ján Golian

Dodatok - Maliniaková

Dodatok - Mgr. Golian

Dodatok - Molda

Dodatok - Nahalková

Dodatok - triedený zber

Dodatok - Výbošťok

Dodatok č. 5 k vývozu TKO

Dodatok Račko


 

 

Zmluvy 2017

Dohoda o ukončení NZ

SKM_C224e18011910292 - ZoD NIKARA

ZoD - NIKARA Krupina

Dohoda - Reštart

ZoD RNDr. Kramáreková

ZoD Mgr. Golian

Objednávka Modul Cintorín

ZoD - Herda - Okná MŠ

ZoD - RNDr Kramáreková, PhD

ZoD - PhDr Hunka, CSc.

ZoD - Mgr. Molda PhD

ZoD - Mgr. Golian PhD

Dohoda o poskytnutí príspevku regionálnej zamestnanosti č-17.33.50J.35

Zmluva o dodávke energie - ENERGIE2, a.s. 1120256

Zmluva o dielo - EU Profi - 170905

Licenčná zmluva . Mgr. P. Račko, PhD.

Licenčná zmluva - PHdr. Ján Beljak, PhD

Licenčná zmluva - Mgr. Jana Nahálková

Licenčná zmluva - Mgr. Ján Golian PhD.

Licenčná zmluva - Ján Výbošťok

Licenčná zmluva - Mgr. Erika Maliniaková, PhD

Dohoda o poskytnutí príspevku regionálnej zamestnanosti č-17.33.50J.32

Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR

Doplnkové dôchodkové sporenie - nová zmluva

Zamestnávateľská zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie MFK Vígľaš 

Záložná zmluva bytový dom

Úrazové poistenie podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004

Zmluva o spolupráci soc. služby posudky

Zásady vybavovania sťažností

Pracovný poriadok

KOZ pre zamestnancov Obce Klokoč pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2017


 

Zmluvy 2016

Kúpna zmluva nehnuteľnosti pri RD 15 (DODATOK ku kúpnej zmluve)

Zmluva o dielo, havarijný stav ÚK v KD, dodatok k ZoD

Kúpna zmluva 2016 pozemok

Dohoda k MOS - UPSVaR Zvolen

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ ZŠ Vígľaš

Poistná zmluva Materská škola

Zmluva na poskytnutie dotácie CVČ - Zvolen

ZoD - Havarijný stav ústredného kúrenia v sale KD

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - CVČ Maja

Zmluva o poskytovaní ES - Dôvera

Zmluva o reklame - Urbár Klokoč

Zmluva o reklame - Renovia s.r.o.

Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb 

Dohoda o cene BBRSC

Zmluva o výpožičke CISMA, IOM (dodatok č.1)

Zmluva o poskytnutí grantu - VÚB

Zmluva o odpadoch ENVI-PAK

Kúpna zmluva KN-C 236

Zmluva o prevzatí a zneškodnení odpadov z ČOV, Zmluva o prevzatí a zneškodnení odpadov

Nájomná zmluva Obec Klokoč - Urbárske pozemkové spoločenstvo Klokoč

Mandátna zmluva - prevádzka vodnej stavby

Zmluva o dielo - úprava miestnej komunikácie

Zmluva Slovgram

Zmluva o budúcej zmluve ENVI-PAK a.s.

Energie2 - dohoda o platbáchpríloha

Zmluva o nájme zásobníka plynu

Dohoda o dodávke elektrickej energie - OcÚ

Dohoda o dodávke elektrickej energie - vodojem

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Zlazovci

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Tereňovci

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Sliackovci

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO OcÚ

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Miškovci

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Ľuptákovci 

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Jašov vrch

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO centrum

Dohoda o dodávke elektrickej energie - PZ

Dohoda o dodávke elektrickej energie - MŠ

Dohoda o dodávke elektrickej energie - Drvič

Dohoda o dodávke elektrickej energie - ČOV

Dohoda o dodávke elektrickej energie - Pohostinstvo

Dohoda o dodávke elektrickej energie - VO Vyletelovci

KOZ pre zamestnancov Obce Klokoč pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2016


 

Zmluvy 2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu Strelec

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu Oremová

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu Ľuptáková

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu Hanes

Zmluva o nájme bytu Peter Strelec

Zmluva o nájme bytu Marta Oremová

Zmluva o nájme bytu Monika Ľuptáková

Zmluva o nájme bytu Ján Hanes

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov škôlka

Dohoda o refundácii nákladov na pracovné miesto: sociálny pracovník

Dodatok č.5 k vývozu TKO

Zmluva o dodávke elektrickej energie

Zmluva o dielo 095-15

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovanet

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov

Zmluva č.49/POD-ZKŽP1-46/15

Záložná zmluva - bytový dom

Zmluva o dielo č.3/20015

Kúpna zmluva TV pre Bytový dom 4b.j Klokoč

Kúpna zmluva - bytový dom Klokočdodatok ku kúpnej zmluve č.1

Zmluva o používaní SW č.2000/279

Rámcová dohoda č.5/2015

Zmluva o výpožičke

Rámcová dohoda č.4/2015

Rámcová dohoda č.3/2015

Rámcová dohoda č.2/2015

Licenčná zmluva IT futurity s.r.o

Dodatok č. 1 k zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o dielo č.1/20015

Kúpna zmluva č.1/2015

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb J.Petluš

Dohoda ÚPSVaR s OÚ Klokoč

Rámcová dohoda  č.1/2015 o dodávke stravných lístkov


 

Zmluvy 2014

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva o dielo, Viac účelová budova KDdodatok č.1 k zmluve o dielo 10/2014

Zmluva o dielo č. R_62/2014 - WinMatri

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov

Dohoda o vykonávaní MOS pre 3 osoby

Dohoda o vykonávaní MOS pre 10 osôb

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb M. Sliacky

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb P. Mozoľa

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb P. Strelec

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb M. Konôpka

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb J. Hanes

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb P. Ľupták

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb A. Ľuptáková

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb V. Záchenský

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb A. Hulinová

Zmluva o úvere ŠFRB č. 600/615/2014

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb M. Brestič

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb J. Šmondrk - ukončenie dohody

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Ľ. Výbošťok

Dohoda č.02/§12/2014/ZV

Dohoda č.01/§ 10/2014/ZV

Príkazná zmluva č.PL/06/2014/EL

Dohoda o zmluvnom servise č. S 2014/00649

Zmluva o auditorskych službách

Zmluva o dielo na vypracovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Kúpna zmluva č.004/2014-PKZ-K40086/14.00

Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky od roku 2015

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa § 50 a násl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o nájme č. 01/2014/P


 

Zmluvy 2013

Zmluva o dielo, prepoj Stožok - Klokoč

Kúpna zmluva č. 00109/2013-KPZ-K40034/13.00

Zmluva č. 92687 08U01 - Klokoč, kanalizácia a ČOV, časť SO 01 - Kanalizácia a ČOV, SO 02 NN prípojka k ČOV - Dodatok č.1

Kúpna zmluva č. 31/2013


 

Zmluvy 2012

Dodatok k zmluve č.1 zmluva o dielo č.06/2010

Oprava budovy kultúrneho domu

Darovacia zmluva KRPZ BB

Zmluva o pôžičke


 

Zmluvy 2011

Dobudovanie parčíka Centrum a PIS - Zmluva o dielo 08/2010 - Dodatok č.1 k ZoD 8/2010

Rekonštrukcia bývalej šloly na centrum vidieckých aktivít

Klokoč, Kanalizácia a ČOV - Zmluva o dielo č. 05/2011 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo 5/2011

Výmena okien a dverí na viacúčelovej budove - Zmluva o dielo 2011 - dodatak k ZoD č. 082-11
Výstavné vitríny pre ukážky umu a manuálnej zručnosti našich predkov

Kúpna zmluva - rod. dom súp. číslo 15 Klokoč KNC č.196/3

Kúpna zmluva - pozemok v k.ú Klokoč KNC č.340

Kúpna zmluva - pozemok v k.ú Klokoč E-KN č.629/630

Marius Pedersen Dodatok č.4