VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 03/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovv školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnos obce Klokoč

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier voľného času mimo územia obce Klokoč

VZN 1/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o registratúrnom poriadku

 

VZN 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klokoč.

VZN 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč.

VZN 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

VZN obce Klokoč č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

VZN obce Klokoč č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov

VZN obce Klokoč č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

VZN č.12/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce

VZN č.10/2013 Verejný poriadok

VZN č. 9/2013 Trhový poriadok

VZN č. 8/2013 o chove a držaní psov na území obce Klokoč

VZN č. 7/2013 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč

VZN č. 6/2013 o udržiavaní čistoty , verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Klokoč

VZN č. 5/2013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách

VZN č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

 

Archív VZN