VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 10/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 09/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce a o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy

VZN 08/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 07/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Klokoč

VZN 06/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Klokoč

VZN 05/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN 04/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 03/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovv školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier voľného času mimo územia obce Klokoč

VZN 1/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o registratúrnom poriadku

 

VZN 03/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klokoč.

VZN 01/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

VZN 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

VZN 03/2015 o vylepovaní volebných plagátov

VZN 01/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

VZN 10/2013 Verejný poriadok

VZN 09/2013 Trhový poriadok

VZN 07/2013 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč

VZN 05/2013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách

 

Archív VZN