VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

VZN 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klokoč.

VZN 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč.

VZN 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č.1/2016 o registratúrnom poriadku obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 Verejný poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 Trhový poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o chove a držaní psov na území obce Klokoč

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o udržiavaní čistoty , verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene
na území obce Klokoč

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o poskytovaní výšky dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dodatok č. 1/2015 k vnútornému predpisu 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č.1 DODATOK k VZN č.1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie z 27. 5. 2005. č. 21/2005, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu