dnes je: 23.10.2021
meniny má: Alojzia
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
VZN

Všeobecne záväzné nariadenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh - VZN 04/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh - VZN 03/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč

 

VZN 02/2020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 01/2020 o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč

 

VZN 13/2019 umiestňovanie volebných plagátov

VZN 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN 11/2019 o nakladaní s odpadmi

VZN 10/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 09/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce a o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy

VZN 08/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 07/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Klokoč

VZN 06/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Klokoč

VZN 05/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN 04/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 03/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovv školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier voľného času mimo územia obce Klokoč

VZN 1/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o registratúrnom poriadku

 

VZN 01/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

VZN 10/2013 Verejný poriadok

VZN 09/2013 Trhový poriadok

VZN 07/2013 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč

VZN 05/2013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách

 


Návrhy VZN

VZN 11 2019 o nakladaní s odpadmi
VZN 12 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
VZN 13 2019 o umiestňovaní volebných plagátov
VZN 01/2020 o prevádzkovaní vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč
VZN 02/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebicka
VZN 03/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč
VZN 04/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 


Archív VZN