Smernice a správy

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti, hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016


 

2015

Smernica o prijímaní a preverovaní o protispoločenskej činnosti č.1/2015
Správa nezávislého audítora štatutárnemu orgánu obce Klokoč 8.6.2015
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Klokoč 24.4.2015
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Klokoč a podmienky určovania, vyberania finančnej úhrady, za užívanie majetku a služieb obce Klokoč zo dňa 24.4.2015
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 21.4.2015


 

2014

Záverečný účet Obce Klokoč za rok 2014


 

2013

Smernica č.1/2013 na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ a zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Dodatok č. 1/2015 k vnútornému predpisu 1/2013