dnes je: 05.12.2021
meniny má: Oto
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
Smernice a správy

2021
Smernica č 1/2021 o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Klokoč

2019

DOKUMENTY
Rokovací poriadok OZ v obci Klokoč
Organizačný poriadok Obecného úradu Klokoč
Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Klokoč
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokoči

SMERNICE
Smernica 01/2019 O verejnom obstarávaní  
Smernica 02/2019 O protispoločenskej činnosti  
Smernica 03/2019 O slobodnom prístupe k informáciám  
Smernica 04/2019 O vybavovaní sťažností
Smernica 05/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce 
Smernica 06/2019 Registratúrny poriadok    /Registratúrny plán
Smernica 07/2019 O inventatarizácii majetku
Smernica 08/2019 O príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Klokoč
Smernica 09/2019 O finančnej kontrole
Smernica 10/2019 O tvorbe a použití sociálneho fondu

SPRÁVY
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky

STANOVISKÁ
Stanovisko hlavného kontrolóra - Záverečný účet

2018

Interná smernica pre Školskú jedáleň a MŠ

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti, hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016


 

2015

Smernica o prijímaní a preverovaní o protispoločenskej činnosti č.1/2015
Správa nezávislého audítora štatutárnemu orgánu obce Klokoč 8.6.2015
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Klokoč 24.4.2015
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Klokoč a podmienky určovania, vyberania finančnej úhrady, za užívanie majetku a služieb obce Klokoč zo dňa 24.4.2015
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 21.4.2015


 

2014

Záverečný účet Obce Klokoč za rok 2014


 

2013

Smernica č.1/2013 na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ a zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Dodatok č. 1/2015 k vnútornému predpisu 1/2013