Poslanci Obecného zastupiteľstva


 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Koromli má 5 poslancov.


 

Ján Baláž
Komisia ochrany verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia
jan.balaz@klokoc.sk


 

Žofia Veselovská, Mgr.
Komisia kultúry a športu
zofia.veselovska@klokoc.sk


 

Marek Sliacky
marek.sliacky@klokoc.sk


 

Martina Výbošťoková, Ing.
Komisia finančná
Komisia sociálna, pre obchod, služby a cestovný ruch
martina.vybostokova@klokoc.sk


 

Peter Farbiak
peter.farbiak@klokoc.sk


 

Stanislav Krško
stano.krsko@klokoc.sk


 

Daniel Bartko
Komisia výstavby, rozvoja a územného plánovania
daniel.bartko@klokoc.sk