Zverejnenie zámeru - prenájom

Zverejnenie zámeru  - hodné osobitného zreteľa