Výrub drevín v našej obci


Vážení občania, dňa 20.2.2019 sa uskutočnilo na OÚ Klokoč avizované stretnutie s p. Šmígom zo spoločnosti Povodie Hrona, ktorá je zadávateľom výrubu.

Výsledkom stretnutia je:

1.  Dohodnutie pravidiel so zadávateľom a užšia spolupráca s obcou, aby sa v budúcnosti riešil výrub iným spôsobom a to takým, že si výrub budeme realizovať ako občania (majitelia parciel) sami, samozrejme po splnení náležitých podmienok s nárokom na vyťaženú drevnú hmotu pre majiteľov pozemkov.

2. Pozastavenie vývozu drevnej hmoty, ktorá je súčasne vyťažená a uložená pri miestnych komunikáciach, som predĺžil do 28.2.2019.

3. Miestna komunikácia bude daná do stavu pred výrubom.

4. Miesta, pozemky a parcely kde sa výrub vykonával budú dočistené a dané do pôvodného stavu.

5. Odovzdávanie spomínaného úseku realizátorom výrubu (K-Forest) zadávateľovi výrubu (Povodie Hrona) bude za osobnej prítomnosti starostu obce, kde si prejdeme celý úsek.

6. Majitelia dotknutých parciel, ktorí vedia nepochybne preukázať právny vlastnícky vzťah k  dotknutým pozemkom a parcelám na ktorých sa výrub vykonával, nech navštívia obecný úrad do 26.2.2019 do 16:00h.
A to z dôvodu, že sa podarilo vyjednať dohodu so zadávateľom výrubu a to, že časť drevnej hmoty získajú do vlastníctva majitelia dotknutých pozemkov a parciel.
Po tomto termíne už nebude možné v danej veci konať.

7. Zo stretnutia bol vytvorený zvukový záznam. V prípade záujmu, je k dispozícii na OÚ Klokoč.

Musím podotknúť, že p. Šmíga bol ústretový, a reagoval vecne.

Na stretnutí boli účastní:
František Šmiga - Povodie Hrona
Radoslav Hruška - starosta obce Klokoč
Ján Baláž - zástupca starostu obce Klokoč
Jozef Výbošťok - občan
Milan Jánošík - občan   

                                                                                                          Radoslav Hruška
                                                                                                                 starosta