Vážený občania, voliči. Každý, kdo sa zúčastní volieb, poskytuje svoje osobné údaje. Z tohoto dôvodu Vás informujeme o vytvorených opatreniach, ktoré zabraňujú zneužitiu takýchto údajov a preto prikladáme aj túto informáciu o nakladaní s osobnými údajmi. voličov.

 

V prípade, že Vám nezobrazilo článok dobre alebo vôbec, kliknite na odkaz TU

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Obec Klokoč

ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT

No-one, s.r.o.
Telefón: +421 905 701 050
E-mail: gdpr@no-one.sk

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB

ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

NIE SÚ

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

NEBUDE REALIZOVANÝ

DOBA UCHOVÁVANIA

5 ROKOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

ÁNO

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.

- povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca;

- údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt;

- pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

                                                                                         NIE