Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že čistenie komína je povinnosťou každého občana a ak na to nemáte kapacitu, volajte odborníka.

Požiare spôsobené vyhorením sadzí sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne:

Ak je komín na pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW

1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov.
2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov.
3. spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.