Obecné zastupiteľstvo obce Klokoč
pre stiahnutie súboru kliknite TU

 

A/ Vyhlasuje

 1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Klokoč na 28.12.2021 na Obecnom úrade Klokoč 

B/ Určuje

 1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Klokoč

 1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 2. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

 3. znalosť práce na PC

 4. občianska a morálna bezúhonnosť

 5. pracovný úväzok 0,1,deň nástupu do práce 01.01.2022

 1. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Klokoč:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt

 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov

 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti  na právne úkony v plnom rozsahu

 • informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

 1. Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

 • kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.

 • písomne na adresu: Obec Klokoč, Klokoč 1, 96225

 • osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 14.12.2021 do 12.00 hod.

 

mobil: IČO: DIČ: e-mail: Internet:

0948 924 549 00319996 2021318706 obec@klokoc.sk www.klokoc.sk

 

 

O B E C K L OK O Č, Klokoč 1, 962 25, okres Detva
_____________________________________________________________

C/ Schvaľuje

 

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne

 1. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce budú priame s tajným hlasovaním;

 2. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať maximálne10 minútová prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb; kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí,

 3. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra; každý poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku; každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky, a vloží ho do pripravenej volebnej urny. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s meno kandidáta.

 4. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ (t. j. minimálne 4 platné hlasy).

 5. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kolo získali  najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.

 6. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentní pracovníci Obecného úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.

 7. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.

D/ Poveruje

Obecný úrad zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby

 

 

Radoslav Hruška

starosta obce

 

mobil: IČO: DIČ: e-mail: Internet:

0948 924 549 00319996 2021318706 obec@klokoc.sk www.klokoc.sk