OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO ZVOLENE 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na $ 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

ODVOLÁVA 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresov ZVOLEN, DETVA a KRUPINA 

od 00:00 hod. dňa 15.05.2020 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 08.04.2020.