OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO ZVOLENE 

 

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 22.07.2021