Zmena ZÁPISU ŽIAKOV do 1. ročníka základnej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo z dôvodu mimoriadnej situácie vyvolanej  ochorením COVID – 19  termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Riaditeľstvo Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši oznamuje rodičom a budúcim prvákom, že zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 sa preto uskutoční v dňoch 21.4.2020 a 22.4.2020 od 8:00 hod. do 18:00 hod., v budove 1. stupňa Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši s využitím jednej z nasledujúcich možnosti:

  1. Zákonnými zástupcami osobne
  • zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti detí v priestoroch základnej školy, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • zákonný zástupca prinesie 21.4. alebo 22.4. 2020 vypísanú prihlášku, podpísanú oboma rodičmi, ktorú si môže stiahnuť z webovej stránky školy, v podstránke o škole – formuláre na stiahnutie - Zapis_dietata_do_1._rocnika.pdf,  alebo si zákonní zástupcovia môžu tlačivo vypísať priamo v škole. Na vypísanie tlačiva v škole musia použiť vlastné pero,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorou je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  1. ALEBO zákonnými zástupcami elektronickou formou prostredníctvom elektronickej prihlášky:
  • zákonný zástupca pošle elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na webovej stránke základnej školy najneskôr do 22.4.2020. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa musí uskutočniť do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, to je (zákonní zástupcovia dieťaťa prídu osobne podpísať elektronickú prihlášku do školy po skončení mimoriadnej situácie),
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

K zápisu je potrebné, aby si zákonní zástupcovia pripravili:
- rodný list zapisovaného dieťaťa a jeho preukaz poistenca,

- občiansky preukaz zákonných zástupcov zapisovaného dieťaťa,

- 20 eur na zakúpenie základného balíčka učebných pomôcok pre prváčika.

 

info o zápise PDF